Tekst Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download versie: Algemene-Voorwaarden-MVA-Steigerbouw-BV.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN M.V.A. STEIGERBOUW B.V. GEVESTIGD TE ROTTERDAM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN ROTTERDAM.

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die M.V.A. Steigerbouw B.V. met derden sluit.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 3. In geval van strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en voorwaarden van derden, zullen bij uitsluiting de voorwaarden van M.V.A. Steigerbouw B.V. van kracht zijn.

Artikel 2

a. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan door M.V.A. Steigerbouw B.V. , zijn geheel vrijblijvend.
b. De door M.V.A. Steigerbouw B.V.  opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. , tenzij het tegendeel blijkt.
c. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van M.V.A. Steigerbouw B.V. .
d. In de aangeboden prijzen zijn niet begrepen de kosten voor eventueel meerwerk, indien niet anders vermeld.

 

Artikel 3

 1. M.V.A. Steigerbouw B.V. is te allen tijde gerechtigd - ook na de orderbevestiging of aanbieding - om kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan de opdrachtgever zonder dat diens toestemming is vereist.

 2. Indien de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht wenst aan te brengen, is toestemming van M.V.A. Steigerbouw B.V. vereist die gerechtigd is alsdan wijzigingen in de overeengekomen prijs aan te brengen, zonder dat goedkeuring van de opdrachtgever voor die prijsverhoging is vereist.

 

Artikel 4

 1. Een overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend schriftelijk tot stand. Indien onverhoopt een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen, is, ingeval van geschillen, de visie van M.V.A. Steigerbouw B.V.  op de inhoud en omvang van die overeenkomst bindend voor de opdrachtgever.

 2. Indien de opdrachtgever wegens wanprestatie en/of wegens onrechtmatig handelen schadevergoeding verschuldigd is, zal de winstderving van M.V.A. Steigerbouw B.V. worden gefixeerd op 15% van de totale aanneemsom, onverminderd het recht van M.V.A. Steigerbouw B.V. om aanvullende schade te bewijzen en te vorderen.

 

Artikel 5

 1. M.V.A. Steigerbouw B.V. kan haar werkzaamheden op drie manieren uitvoeren:

  • tegen aanneemsom

  • In regie

  • het uitlenen van werknemers

  • het verhuren van materiaal / materieel

 2. Behoudens in geval van aanneming van werk geeft M.V.A. Steigerbouw B.V. geen enkele garantie op het geleverde werk en is zij niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de opdrachtgever stelt te hebben ondervonden.

 

Artikel 6

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden voor elke overeenkomst de volgende bepalingen:

 1. De opdrachtgever staat er voor in dat de overeengekomen werkzaamheden op de overeengekomen wijze en op de overeengekomen tijdstippen uitgevoerd kunnen worden. De opdrachtgever staat er in dit verband met name voor in dat:

  1. M.V.A. Steigerbouw B.V. tijdig kan beschikken over adequate gereedschappen en materialen benodigd voor de uitvoering van het werk, behalve indien en voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen, dat deze gereedschappen en materialen door M.V.A. Steigerbouw B.V. zelf ter beschikking gesteld zullen worden;

  2. de continuïteit van de uitvoering van het werk gewaarborgd is. De opdrachtgever is in dit verband verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk en zal het werk zo organiseren dat M.V.A. Steigerbouw B.V. gedurende de uitvoering van het werk geen stoornissen door derden - waaronder begrepen eventuele andere contractanten van de opdrachtgever - zal ondervinden.

   • De opdrachtgever vrijwaart M.V.A. Steigerbouw B.V. voor schade veroorzaakt door werknemers van M.V.A. Steigerbouw B.V. met door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voertuigen.

 2. Indien het vakmanschap van de ter beschikking gestelde werknemers niet overeenstemt met de eisen die de opdrachtgever redelijkerwijze mag stellen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst per individuele ploeg ten aanzien waarvan de klachten terecht worden voorgesteld op uiterlijk de derde door deze ploeg gewerkte dag te beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval het overeengekomen tarief verschuldigd over de dagen dat deze ploeg wel heeft gewerkt.

 3. De opdrachtgever is gehouden de CAO-bepalingen na te leven, met name voor wat betreft arbeidsomstandigheden, Veiligheid en werktijden.

 4. M.V.A. Steigerbouw B.V. is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen indien:

  1. M.V.A. Steigerbouw B.V. niet in staat is voldoende werknemers te leveren;

  2. de werkomstandigheden naar het oordeel van M.V.A. Steigerbouw B.V. onvoldoende zijn om een behoorlijke voortgang van het werk te garanderen;

  3. de opdrachtgever een van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.

 5. M.V.A. Steigerbouw B.V. zal zich inspannen de overeengekomen hoeveelheid personeel in te zetten. Indien zij hierin echter niet slaagt, kan door de opdrachtgever geen beroep worden gedaan.
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever een opzegtermijn van vijf werkdagen in acht te nemen, waarbij uitsluitend tegen de laatste dag van een werkweek opgezegd kan worden.

 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt dat bij een opzegging door de opdrachtgever alleen per ploeg opgezegd kan worden.

 

Artikel 7

 1. Alle materialen die door M.V.A. Steigerbouw B.V. worden geleverd zijn vanaf het moment dat zij op het terrein van de opdrachtgever of afgesproken project terrein aankomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en diefstal die ontstaat aan die materialen.

 2. Bij aankomst der goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen 48 uur na aankomst der goederen schriftelijk ter kennis van M.V.A. Steigerbouw B.V. te worden gebracht, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zich hierover niet meer kan beklagen.

 3. M.V.A. Steigerbouw B.V. blijft eigendom van alle materialen ongeacht of deze reeds zijn verwerkt of niet totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de onderliggende overeenkomsten, heeft voldaan. M.V.A. Steigerbouw B.V. wordt onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om in geval van wanprestatie onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst de door haar aangevoerde en/of gemonteerde goederen te demonteren en/of terug te nemen. In deze machtiging is begrepen het betreden van bedrijfsruimtes projecten en terreinen van de opdrachtgever waar M.V.A. Steigerbouw B.V. haar werkzaamheden uitvoerde.

 

Artikel 8

 1. Betaling dient steeds te geschieden zonder korting of schuldvergelijking van niet door M.V.A. Steigerbouw B.V. erkende tegenvorderingen binnen 14 dagen na factuurdatum of, indien een andere betalingstermijn is overeengekomen of op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven, binnen die andere termijn, ten kantore van M.V.A. Steigerbouw B.V. M.V.A. Steigerbouw B.V. behoudt zich het recht voor zekerheid van betaling te verlangen.

 2. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn zal de opdrachtgever in elk geval met terugwerkende kracht vanaf de factuurdatum een nadere vergoeding wegens renteverlies ten bedrage van 18% per jaar, per maand te berekenen, verschuldigd zijn berekend over het totaalbedrag der niet voldane factuur.

 3. Indien de opdrachtgever een deel van het factuur betwist, zal hij het onbetwiste deel van de factuur op de overeengekomen wijze voldoen en voor het betwiste gedeelte aanvaardbare zekerheid te stellen.
  M.V.A. Steigerbouw B.V. is te allen tijde gerechtigd bij te late-, deel-, en wanbetaling alle openstaande vorderingen direct op te eisen.

 

Artikel 9

 1. In gevallen dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, danwel hij surséance van betaling aanvraagt, danwel er beslag ten laste van de opdrachtgever wordt gelegd door derden, is M.V.A. Steigerbouw B.V. gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 2. De opdrachtgever is in dat geval verplicht aan M.V.A. Steigerbouw B.V. de door haar te lijden schade te vergoeden.

 3. Opdrachtgever mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven. Opdrachtgever mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken. Opdrachtgever zal in of aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is uitdrukkelijk niet toegestaan. Opdrachtgever neemt in alle redelijkheid te vergen maatregelen ter voorkoming van schade aan of het verlies van het gehuurde. Vanaf het moment van afgifte van het gehuurde in het geval van aflevering door opdrachtnemer op een door opdrachtgever aangewezen locatie derhalve het moment van aankomst op die locatie, tot het moment van teruggave van het gehuurde, het volledig retourneren, komt en blijft het gehuurde geheel voor rekening en risico van opdrachtgever; Schade aan of verlies van het gehuurde uit welke oorzaak dan ook dient opdrachtgever aan opdrachtnemer te vergoeden. Zulks behoudens voor zover opdrachtgever onomstotelijk aantoont dat de schade of het verlies het gevolg is van nalatigheid die van een voor de afgifte aanwezig gebrek in het gehuurde dan aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend. De schade of het verlies wordt vergoed op basis van nieuwprijs van de betreffende goederen. Tenzij anders overeengekomen, sluit opdrachtgever na genoegen van opdrachtnemer een verzekering tegen het voormelde risico van schade en verlies en draagt hij de rechten op uitkering uit die verzekering aan opdrachtnemer over. Opdrachtgever toont op eerste verzoek aan opdrachtnemer de polis alsmede het bewijs dat de verschuldigde premie tijdig is voldaan.

 4. Opdrachtgever zal het gehuurde terstond na afgifte, bij installatie door opdrachtnemer, nauwgezet op eventuele manco’s en/of gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling daarvan mondeling met schriftelijke bevestiging aan opdrachtnemer melden. Een en ander op straffe van verval van het recht op dergelijke manco’s en/of gebreken welke redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te kunnen doen. Gebreken die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om daarop een beroep te doen, terstond na ontdekking mondeling met schriftelijk bevestiging daarvan aan opdrachtnemer te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal opdrachtnemer ongedaan maken door aanvulling respectievelijk naar keuze van opdrachtgever, reparatie of vervanging. Alleen manco’s en/of gebreken die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door opdrachtgever, maar dat slechts indien opdrachtnemer de aanmaning daartoe er niet in slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn en in aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover in stand houding van de overeenkomst in redelijkheid niet van huurder kan worden gevergd.

 5. Voor goederen en producten die door opdrachtnemer worden afgeleverd en geplaatst geeft opdrachtnemer geen verdere garantie dan de schriftelijke garantie van de leverancier waarvan opdrachtnemer haar producten betrekt.

 6. De folie die opdrachtnemer plaatst. De folie is tot windkracht 6 met een snelheid van 50 km p/u gegarandeerd.

 7. Bij een discussie tussen partijen over het hiervoor genoemde kan opdrachtnemer op verzoek van de wederpartij bij HWS Nederland tegen vergoeding van de kosten binnen drie dagen de weergegevens opvragen en vervolgens aan de wederpartij ter hand stellen.

 

Artikel 10

Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door M.V.A. Steigerbouw B.V. om de opdrachtgever tot naleving van deze voorwaarden te dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (waaronder begrepen de interne kosten die M.V.A. Steigerbouw B.V. gemaakt heeft in verband met het aanmanen van de opdrachtgever, waaronder begrepen een aandeel in de kosten verbonden aan het voeren van een administratie voor achterstallige debiteuren, de kosten van arbeidsloon, telefoon en porti alsmede advocaten- en deurwaarderskosten) bedragen ten minste 15% van het door M.V.A. Steigerbouw B.V. van de opdrachtgever ter zake te vorderen bedrag met een minimum van € 750,00 en zijn automatisch verschuldigd zodra de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen overeengekomen betalingstermijn betaalt.

 

Artikel 11

M.V.A. Steigerbouw B.V. kan ongeacht enig anders luidend beding meer- en minderwerk afzonderlijk in rekening brengen, danwel verrekenen. Zulks zal kunnen geschieden bij afzonderlijke factuur. M.V.A. Steigerbouw B.V. is gerechtigd voor meerwerk andere tarieven te berekenen dan overeengekomen tarieven. Artikel 1646 van het Burgerlijk wetboek is in casu niet van toepassing.

 

Artikel 12

 1. M.V.A. Steigerbouw B.V. is onder geen omstandigheid uit welke hoofde dan ook aansprakelijk voor vergoeding van schade, die een bedrag van 50% van de contractsom te boven gaat, met een maximum van € 5000, =.

 2. M.V.A. Steigerbouw B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst etc., behalve indien en voorzover de gevolgschade veroorzaakt wordt door opzet en/of grove nalatigheid van een der ondergeschikten van M.V.A. Steigerbouw B.V. M.V.A. Steigerbouw B.V. is voorts nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit voor haar onvoorziene omstandigheden.

 3. Indien en voorzover tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door M.V.A. Steigerbouw B.V. aan derden, waaronder begrepen mede- contractanten van de opdrachtgever, schade wordt berokkend, zal de opdrachtgever M.V.A. Steigerbouw B.V. ter zake vrijwaren.

 

Artikel 13

 1. M.V.A. Steigerbouw B.V. is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten op grond van overmacht.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van M.V.A. Steigerbouw B.V. om ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet kan worden verlangd van M.V.A. Steigerbouw B.V. , waaronder in elke geval begrepen: oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storingen in het bedrijf of in het bedrijf van een of meer van haar leveranciers of andere contractanten, vertraagde levering van materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoringen, storing in de aanvoer van energie en/of overheidsmaatregelen.

 3. De opdrachtgever kan zich jegens M.V.A. Steigerbouw B.V. niet beroepen op overmacht in geval van transportmoeilijkheden, brand en/of storingen in het bedrijf van de opdrachtgever of in dat van een of meer van haar leveranciers of andere contractanten, vertraagde levering van materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, weersomstandigheden, verkeersstoring, storing in de aanvoer van energie en/ of overheidsmaatregelen. Bij vertraging van de werkzaamheden ten gevolg van weersomstandigheden blijft de opdrachtgever ten volle aansprakelijk voor het volledig overeengekomen bedrag, indien en voorzover de verloning van de betrokken werknemers niet te declareren is bij de bedrijfsvereniging.

 

Artikel 14

Mondelinge toezeggingen en nadere afspraken binden M.V.A. Steigerbouw B.V. niet, behoudens indien en voorzover deze door M.V.A. Steigerbouw B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 15        

 1. De oplevering wordt in ieder geval van aanneming van werk geacht te hebben plaatsgevonden indien het werk geheel compleet en bedrijfsklaar zal zijn aangebracht. Kleine gebreken zullen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring van de zijde van de opdrachtgever. M.V.A. Steigerbouw B.V. is wel gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

 2. Behoudens in geval van aanneming van werk is de opdrachtgever verplicht dagelijks door M.V.A. Steigerbouw B.V. verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien naar de mening van de opdrachtgever delen van het werk onvakkundig zijn uitgevoerd dient de opdrachtgever M.V.A. Steigerbouw B.V. onverwijld, doch in ieder geval binnen 48 uur nadat de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen constateren, dat delen van het werk onvakkundig zijn uitgevoerd, schriftelijk in kennis te stellen. Reclames dienen gespecificeerd te zijn. De opdrachtgever dient in detail aan te geven op welk onderdeel van het werk de reclame betrekking heeft en in hoeverre het betreffende onderdeel van het werk niet voldoet. Tevens dient de opdracht gever aan te geven op welke wijze naar zijn mening het gebrek hersteld dient te worden. De opdrachtgever is verplicht M.V.A. Steigerbouw B.V. vervolgens in staat te stellen het werk te inspecteren en het werk voor eigen rekening te herstellen. Zulks laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet. Slechts indien M.V.A. Steigerbouw B.V. ondanks tijdige kennisgeving in gebreke blijft binnen redelijke termijn tot herstel over te gaan en de opdrachtgever M.V.A. Steigerbouw B.V. schriftelijk nader heeft aangemaand tot herstel over te gaan, is de opdrachtgever gerechtigd om - na specificatie - de met betrekking tot de onvakkundig uitgevoerde werken in rekening gebrachte bedragen in mindering te brengen op het gefactureerde bedrag.

 3. Eventuele reclames met betrekking tot de hoogte van het door M.V.A. Steigerbouw B.V. gefactureerde bedrag dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen acht dagen na factuurdatum. Reclames dienen gespecificeerd te zijn. De opdrachtgever dient aan te geven tot welk bedrag en om welke reden de factuur betwist wordt.

 4. Reclames gedaan na verval van de acht-dagen-termijn alsmede onvoldoende gespecificeerde reclames worden door M.V.A. Steigerbouw B.V. niet in behandeling genomen en laten derhalve de verplichting van de opdrachtgever om het volledige gefactureerde bedrag te voldoen onverlet.

 

Artikel 16        

Ingeval dat M.V.A. Steigerbouw B.V. werk uitbesteed aan derden, hetzij op basis van regie, hetzij op basis van een vast overeengekomen prijs, dienen deze voor aanvang van het werk of uiterlijk na dertig dagen na aanvang van het werk de navolgende bescheidden te overleggen.

 1. Een recent uittreksel van de Kamers van Koophandel en Fabrieken

 2. Een recent uittreksel van de belastingdienst inzake afgedragen loonbelasting

 3. Een recent uittreksel van de bedrijfsvereniging waaronder onderaannemer valt inzake afgedragen verplichtingen

 4. Alle overige bedrijfsgegevens alsmede de werknemersgegevens

 5. Een AVB met een minimale dekkingsgraad van € 500.000

Het staat M.V.A. Steigerbouw B.V. vrij om de betalingen op te schorten indien niet aan bovenstaande verplichtingen wordt voldaan. Tevens kan M.V.A. Steigerbouw B.V.  de betalingen opschorten indien de onderaannemer tekort schiet in het door hem in onderaanneming te verrichtten werk. Algemene voorwaarden van M.V.A. Steigerbouw B.V. prevaleren boven die van derden.

 

Artikel 17

Het is de opdrachtgever en/of aan de opdrachtgever gelieerde ondernemingen verboden om binnen zes maanden na de beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden werknemers van M.V.A. Steigerbouw B.V. in dienst te nemen en/of op enigerlei wijze met werknemers overeenkomsten te sluiten danwel werknemers ter zake te benaderen. Op overtreding van deze bepaling staat voor de opdrachtgever een boete gelijk aan drie maanden bruto loon op basis van een volledige werkweek per werknemer.Deze bepaling geldt tevens voor onderaannemers.

Tevens is het voor een onderaannemer welke werkzaamheden voor M.V.A. Steigerbouw B.V. verricht of heeft verricht ten strengst verboden om binnen 6 maanden middellijk noch onmiddellijk werkzaamheden voor desbetreffende opdrachtgever te verrichten. Bij niet nakoming hiervan heeft M.V.A. Steigerbouw B.V. het recht om alle directe kosten zoals omzetverlies, alsmede bijkomende kosten op de onderaannemer te verhalen.

Onder onderaannemer wordt mede verstaan uitzendbureaus en zelfstandigen zonder personeel althans een ieder die diensten in de vorm van arbeid aan M.V.A. Steigerbouw B.V. verlenen.

 

Artikel 18
Op alle overeenkomsten die M.V.A. Steigerbouw B.V. met derden sluit is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van M.V.A. Steigerbouw B.V. zich tot een andere rechter te wenden.

MVA Krimpfolie & Steigerbouw B.V. logo
MVA Krimpfolie & Steigerbouw B.V.
MVA Steigerbouw en Krimpfolie is nci vca gecertificeerd

Vraag direct een offerte aan

Gecertificeerde Steiger & Krimpfolie bedrijf met al meer dan 25 jaar ervaring

Tekst Over MVA

Steigersystemen op een veilige, deskundige en snelle manier

Wij monteren en demonteren voor u alle soorten steigers en ondersteuningen. Ook kunt u bij ons terecht voor alle mogelijke en of onmogelijke krimpfolie werkzaamheden.

MVA Steigerbouw & Krimpfolie is werkzaam in de Bouw & Industrie

MVA Steigerbouw is een ervaren en modern bedrijf dat zich in de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in het monteren en demonteren van alle mogelijke steigers.

Specialist op het gebied van steigerbouw en krimpfolie bieden wij totaaloplossingen

Wilt u uw materialen en medewerkers kunnen beschermen tegen wind, regen en andere ongunstige invloeden?

MVA Krimpfolie & Steigerbouw B.V. logo
MVA Krimpfolie & Steigerbouw B.V.

Wij gespecialiseerd in Steigerbouw & Krimpfolie

Copyright © 1990 - 2024 MVA Krimpfolie & Steigerbouw B.V. | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Designpro.nl | Sitemap | Site index